Regulamin ośrodka

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM REGULAMINEM

Znajdujesz się: Strona głównaO nas → Regulamin

Regulamin ośrodka "Venus"

§1
PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka Venus.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, a także na stronie Ośrodka www.spa-venus.pl

§2
DOBA HOTELOWA

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 17:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Ośrodek może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania pobytu, Ośrodek nie zwraca opłaty za niewykorzystany pobyt. Skrócenie pobytu również nie powoduje zmniejszenia ceny.

§3
REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Ośrodka lub innych osobach przebywających w Ośrodku.
 5. Ośrodek zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 40% wartości w terminie ustalonym w dniu złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 7. Zadatek jest bezzwrotny.
 8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Ośrodek nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

§4
USŁUGI

 1. Ośrodek Venus świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Ośrodek ma obowiązek zapewnić Gościom:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Ośrodku,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Ośrodek świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • przechowanie bagażu Gościa,
  • zamawianie taksówki.
 5. Karta pobytu wydana przy zameldowaniu upoważnia do korzystania z basenu, saun i jacuzzi, oraz wejścia na jadalnię i korzystania z posiłków przypisanych do rezerwacji.

§5
ODZPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Ośrodek zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz i jeśli pokój jest na parterze zamknąć drzwi balkonowe oraz okna.
 5. Ośrodkowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 6. Regulamin zabrania wjeżdżania do miejsc ogólnodostępnych ( recepcja, jadalnia itp.) na rowerach, hulajnogach, rolkach itp. Odpowiedzialność za wyrządzone szkody lub obrażenia dziecka jak również osób trzecich ponosi całkowicie opiekun dziecka.
 7. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
 8. Opłata za zgubienie lub zniszczenie klucza od pokoju wynosi – 150zł, za zgubienie lub zniszczenie karty magnetycznej do bramy wjazdowej wynosi – 100zł, za zgubienie lub zniszczenie klucza od sejfu 450zł.

§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Ośrodek ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Ośrodek odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
 4. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Ośrodka.

§7
ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Ośrodka. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8
CISZA NOCNA

 1. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 23:00 do godziny 7:00 rano.

§9
REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja oraz Biuro Marketingu.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. Reklamacje złożone podczas wymeldowania lub po wyjeździe nie będą uwzględniane.

§10
POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Ośrodek Venus kocha i akceptuje zwierzęta. Od 20.01.2016 pobyt z pupilem jest możliwy także u nas. Zakwaterowanie gości ze zwierzętami domowymi ( psy, koty) możliwe jest jedynie w wyznaczonych pokojach na parterze budynku hotelowego i tylko w przypadku ich dostępności. W przypadku braku takich pokoi przyjęcie zwierzęcia nie jest możliwe. Nie poinformowanie recepcji o pobycie zwierzęcia w pokoju nie przystosowanym do tego celu skutkuje nałożeniem opłaty na gościa w wysokości 500 zł.
 2. Z pobytem zwierzęcia w Venus, łączy się dodatkowa opłata - od 35 zł / doba.
 3. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem pobytu ze zwierzętami oraz o podpisanie i pozostawienie w recepcji Oświadczenia / dokumenty dostępne w recepcji.
 4. W Ośrodku i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.000 złotych.
 5. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 6. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Ośrodek Venus Sp. z o.o. z siedzibą w Mrzeżynie przy ul. Bursztynowej 6 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Ośrodek. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 7. Zakazuje się prowadzenia na terenie Ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 8. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Ośrodka, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Ośrodka.
 9. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 10. Gość może korzystać z wyznaczonych i wykupionych posiłków jednorazowo - nie ma możliwości korzystania dwukrotnie przez tą samą osobę z wyżywienia.
 11. Szlafrok można wypożyczyć w Recepcji, nie zwrócenie szlafroka jest równoznaczne z zakupem przez gościa, wówczas zostanie wystawiony rachunek na kwotę 120 zł.
 12. Opłata za czyszczenie zabrudzonego przez gościa materaca w łóżku hotelowym wynosi od 100 zł - 350 zł, natomiast opłata za czyszczenie fotela, kanapy lub narożnika wynosi od 200 zł - 600 zł w zależności od wielkości.

DYREKCJA OŚRODKA VENUS

 pon-pt    -    800 - 1800
sob    -    900 - 1600

tel.   +48 91 38 66 230
fax   +48 91 38 66 171