Wypożyczanie rowerów

OŚRODEK WYPOCZYNKU I REKREACJI VENUS W MRZEŻYNIE

Znajdujesz się: Strona głównaAtrakcje → Wypożyczanie rowerów

Wypożyczanie rowerów

Ośrodek wypoczynku i rekreacji „Venus" zaprasza na aktywny wypoczynek

Wszelkie informacje dotyczące wypożyczenia rowerów znajdują się w recepcji ośrodka.

Regulamin wypożyczania rowerów

 1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczalni rowerów Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji Venus w Mrzeżynie. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu staje się on Umową między Wypożyczającym a OW i R „Venus".
 2. Wypożyczalnia rowerów OW i R „Venus" jest czynna cały rok, czerwiec, lipiec, sierpień w godzinach: 800 - 2200, w pozostałych miesiącach w godzinach: 800 - 1900.
 3. Wypożyczane rowery są własnością OW i R „Venus".
 4. Rowery wyposażone są w linkę zabezpieczającą z zamkiem i kluczykiem.
 5. Aby wypożyczyć rower, należy spełnić następujące warunki:
  • mieć ukończone co najmniej 13 lat;
  • podpisać oświadczenie o wypożyczeniu roweru i o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przejęciu roweru sprawnego technicznie;
  • w przypadku osoby niepełnoletniej - ukończone co najmniej 13 lat wymagane jest przedstawienie karty rowerowej;
  • osoba poniżej 16 roku życia może wypożyczyć rower wyłącznie za zgodą osoby pełnoletniej upoważnionej do pieczy na małoletnim, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz osobę z niego korzystającą;
  • osoba wypożyczająca rower nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; innych leków, które z definicji zabraniają, lub zalecają powstrzymanie się od, kierowania pojazdami;
 6. Wypożyczający zobowiązuje się do:
  • korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem;
  • zwrotu roweru do miejsca wypożyczenia tj. OW i R Venus wraz z wyposażeniem, sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu;
  • korzystania z rowerów wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Wypożyczającego;
  • przestrzegania zakazu użyczania roweru osobom trzecim;
  • niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z roweru pracownikowi recepcji i odstawienia roweru do wypożyczalni w przypadku stwierdzenia podczas jazdy rowerem jakiejkolwiek usterki roweru;
  • zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze;
  • pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, wynikłych z winy wypożyczającego;
  • pokrycia kosztów zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia roweru wypożyczonego;
 7. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia, na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność wypożyczający w tym kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru oraz jego wyposażenia (na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu stwierdzenia faktu).
 8. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce w tym wynikające z Kodeksu Ruchu Drogowego.
 9. Pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z wypożyczonego roweru ponosi Wypożyczający. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec OW i R Venus z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonych rowerów.
 10. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonych rowerów.
 11. W przypadku wypożyczenia rowerów przez grupę zorganizowaną konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu oraz ilości rowerów z pracownikiem recepcji.
 12. W przypadku nie zwrócenia roweru do momentu zamknięcia Wypożyczalni w dniu zwrotu, dane Wypożyczającego będą przekazane policji z informacją o prawdopodobieństwie popełnienia czynu karalnego przez Wypożyczającego.
 13. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 14. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu w szczególności zapłacić należności wynikające z regulaminu wypożyczalni na rzecz OW i R „Venus" oraz używać roweru zgodnie z regulaminem.

Zobacz pobliskie szlaki turystyczne w Mrzeżynie.

 pon-pt    -    800 - 1800
sob    -    900 - 1600

tel.   +48 91 38 66 230
fax   +48 91 38 66 171